قفل هوشمند زی ویو

با استفاده از قفل های الکترونیکی هوشمند ضمن رعایت ایمنی، ورود و خروج افراد به خانه هوشمند شما از راه دور میسر می شود