کنترل کننده سیستم های سرمایش – گرمایش خانه هوشمند زی ویو

با نصب ماژول مربوطه سیستم سرمایش – گرمایش هوشمند شده و با سایر تجهیزات خانه هوشمند و شرایط جوی هماهنگ می شود