تجهیزات کنترل کننده پرده برقی خانه هوشمند

با نصب ماژول مربوطه پرده های برقی هوشمند شده و بر اساس طلوع و غروب آفتاب، شرایط جوی، شدت روشنایی و … در خانه هوشمند عمل می کنند.