ایمنی معلولان و سالمندان به واسطه ی خانه های هوشمند

ایمنی معلولان و سالمندان به واسطه ی خانه های هوشمند

طراحی پریزهای هوشمند در جهت هوشمند سازی خانه ها به کمک پلتفرم آردوینو

طراحی پریزهای هوشمند در جهت هوشمند سازی خانه ها به کمک پلتفرم آردوینو

تشخیص اشیا از طریق شناسایی رفتار کاربر با استفاده از شبکه های دوربین در خانه های هوشمند