ایمنی معلولان و سالمندان به واسطه ی خانه های هوشمند
طراحی پریزهای هوشمند در جهت هوشمند سازی خانه ها به کمک پلتفرم آردوینو