دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی
نصب و راه اندازی کنترلر خانه هوشمند فیلیو