مطالعه تجربی و محاسباتی برای سیستم خانگی در خانه های هوشمند با کلکتور های خورشیدی

مطالعه تجربی و محاسباتی برای سیستم خانگی در خانه های هوشمند

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند