در این صفحه مقاله های مربوط به خانه هوشمند را می توانید مطالعه نمایید

مطالعه تجربی و محاسباتی برای سیستم خانگی در خانه های هوشمند
استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند