در این صفحه مقاله های مربوط به خانه هوشمند را می توانید مطالعه نمایید

تاثير ترکيب انرژی های پاک و خانه های هوشمند در بهينه سازی مصرف انرژی

مطالعه تجربی و محاسباتی برای سیستم خانگی در خانه های هوشمند با کلکتور های خورشیدی

مطالعه تجربی و محاسباتی برای سیستم خانگی در خانه های هوشمند

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند

دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی در آب و هوای گرم و سرد

دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی

نصب و راه اندازی کنترلر خانه هوشمند فیلیو

نصب و راه اندازی کنترلر خانه هوشمند فیلیو

ایمنی معلولان و سالمندان به واسطه ی خانه های هوشمند

ایمنی معلولان و سالمندان به واسطه ی خانه های هوشمند

طراحی پریزهای هوشمند در جهت هوشمند سازی خانه ها به کمک پلتفرم آردوینو

طراحی پریزهای هوشمند در جهت هوشمند سازی خانه ها به کمک پلتفرم آردوینو