سنسور درب/پنجره زی ویو فیبارو

سنسور درب پنجره خانه هوشمند فیبارو

تشخیص باز/بسته بودن درب و یا پنجره

افزایش دهنده امنیت در خانه هوشمند

دارای ورودی باینری با قابلیت اتصال سنسور دما