مبدل Wi-Fi به رله

Global Cache WiFi2 Contact

.

globalcache wifi2contact

.

اتصال به شبکه از طریق Wi-Fi
کنترل درب های پارکینگ و حیاط از طریق شبکه کامپیوتری

دارای سه خروجی رله
کارایی هم به صورت مستقل و هم سازگار با سیستم زی ویو
شرکت سازنده Global Cache

Wireless interface: 802.11b/g

Outputs:

Channels: 3 independent relay ‘dry’ contacts with transient voltage suppression

Low Voltage: 24V @ 5A max (AC/DC)

Power: 5-16V/300mA power supply (included) or via USB connector (included)

Dimensions (HxWxD): 84 x 58 x 32mm

.