استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند

دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی در آب و هوای گرم و سرد

,

Fibaro Water Sensor Z-Wave Plus | سنسور نشت آب زی ویو فیبارو

Fibaro Water Sensor Z-Wave Plus