سنسورهای خانه هوشمند زی ویو

برای رسیدن به امکانات و اهداف  خانه هوشمند نیازمند وجود انواع حسگرها (سنسور) می باشیم تا با گرفتن اطلاعات از این حسگر ها درک بهتر ی از وضعیت کنونی خانه و یا بنا داشته باشیم و بتوانیم از این اطلاعات به منظور پیش بینی وضعیت آتی استفاده کنیم. در واقع مدیریت یک ساختمان بدون وجود حسگر های مختلف غیر ممکن خواهد بود .