سنسور نشت آب خانه هوشمند زی ویو

Aeon labs Water Sensor

سنسور نشت اب خانه هوشمند

سنسور نشت آب خانه هوشمند

می توان از آن به عنوان سنسور باینری استفاده کرد
شرکت سازنده Aeon Labs